Volledig assortimentHoge kwaliteit productenAangeraden door professionals

Algemene voorwaarden Inpax

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Het aanbod

Artikel   4 – De Overeenkomst

Artikel   5 – Herroepingsrecht

Artikel   6 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

Artikel   7 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

Artikel   8 – Verplichtingen van Inpax bij herroeping

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Nakoming en extra garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 5. Inpax: Inpax B.V., gevestigd te 8261 AE Kampen aan de IJsselkade 44 (KvK 82850895), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;  
 6. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Inpax en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van de Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 
 8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Inpax. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Inpax en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Inpax en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Inpax voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Voorwaarden bij Inpax zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van de Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast de Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. In geval van nietigheid of vernietiging door Consument van één of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Inpax en Consument zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Inpax gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Inpax niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Inpax onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Inpax is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Inpax treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. 
 4. Inpax kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Inpax op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Inpax mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Inpax mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij diensten:

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot diensten gedurende minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Inpax mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Verlengde Bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over Herroepingsrecht:

 1. Indien Inpax de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.
 2. Indien Inpax de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 Dagen na de Dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Inpax hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Inpax.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Inpax. Dit hoeft niet als Inpax heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Inpax verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Inpax niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Inpax aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van Inpax bij herroeping

 1. Als Inpax de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Inpax vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Inpax in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Inpax aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. Inpax gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Inpax de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Inpax producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Inpax geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Inpax dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Nakoming Overeenkomst en extra garantie 

 1. Inpax staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Inpax er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Inpax, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Inpax kan doen gelden indien Inpax is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Inpax, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Inpax zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Inpax kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van de Voorwaarden is vermeld, zal Inpax geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Inpax het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Inpax tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Inpax bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Bezorging van producten wordt verzorgd door PostNL.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen 14 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling van maximaal 50% is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Inpax te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Inpax is gewezen op de te late betaling en Inpax de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Inpax gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Inpax kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Inpax beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Inpax.
 3. Bij Inpax ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Inpax binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Consument dient Inpax in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Inpax en de Consument waarop de Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: (aanduiding product)*

de levering van de volgende digitale inhoud: (aanduiding digitale inhoud)*

de verrichting van de volgende dienst: (aanduiding dienst)*,

herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten)

– Naam consumenten(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Volledig assortiment
Hoge kwaliteit producten
Aangeraden door professionals
Voor de grootste vangsten

Copyright © 2024 - Inpax B.V. · Sitemap · Privacy

0